Programperiod
2023-2027

foto: Therese Elgquist

37 283 278 kronor till landsbygdsutveckling i Östra Skaraborg för åren 2023 – 2027

Under 2021 tog Leader Östra Skaraborg fram en ny strategi för kommande programperiod 2023-2027. Strategin skickades in till Jordbruksverket hösten 2021 och den 2 juni 2022 fick vi besked att vår nya strategi hade blivit godkänd och vi har fått en budget tilldelad till oss för nästa programperiod. Den 14 oktober 2022 skickade vi in de sista delarna som främst avsåg urvalskriterier och målvärden. I samband med det så ansökte vi också officiellt om att starta upp den nya programperioden under 2023. Ambitionen från oss och från Jordbruksverket är att göra det möjligt att söka stöd i den nya perioden så fort som möjligt efter årsskiftet. Vi kommer att skicka ut information om detta så fort vi vet mer.

Den tilldelade budgeten blev 37 283 278 SEK för åren 2023-2027. Pengarna kommer ifrån EU, staten samt de sju kommunerna i Leader Östra Skaraborgs område och kommer att fördelas till projekt genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Leader Östra Skaraborg är mycket nöjda med utfallet och med den tilldelade budgeten! Vi kommer att ha gott om medel att bevilja till bra och spännande lokala utvecklingsprojekt under många år framåt. 

  Har du frågor eller funderingar berörande strategin, kontakta Emma på emma.stigson@leaderostraskaraborg.se
eller Jesper på jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

MÅL OCH INSATSOMRÅDEN I NÄSTA PERIOD

Leader Östra Skaraborg har fyra utpekade mål att arbeta mot 2023–2027:

– Det goda livet med hög livskvalitet 

– Stärkt näringsliv och kreativt entreprenörskap 

– Levande platser och attraktiva landsbygder 

– Stärkt och utvecklat civilsamhälle 

Leader Östra Skaraborgs mål betonar vikten av att stärka och främja lokal utveckling i sin helhet. Genom underifrånperspektivet ger strategin möjligheter att arbeta mot målen genom fyra insatsområden:

– Näringslivsutveckling och entreprenörskap 

– Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling 

– Smarta landsbygder och bygdeutveckling 

– Engagerat och inkluderande föreningsliv 

Strategin skapar möjligheter och utrymme för samverkan, nätverk och nytänkande. Strategin ger riktlinjer i föreningens styrelsearbete och fungerar som grund för LAG-styrelsens uppdrag att understödja lokal utveckling genom att bland annat besluta kring och prioritera projekt. 

Varför en ny strategi?

I Sverige finns det idag 48 Leaderområden som alla arbetar efter en lokal strategi som ligger till grund för den lokal utvecklingsarbetet i Leaderområdet.  Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. Inom Leader arbetar vi i programperioder och år 2023 går vi in i en ny programperiod för år 2023-2027. Den nuvarande strategin gäller fram till sista december 2022.

Strategiprocessen

Arbetet med framtagande av strategin startade februari 2021 och pågick fram till 14 oktober 2022 då de sista delarna av strategin lämnades in.  Under processen har Leader Östra Skaraborg skickat ut enkäter, anordnat workshops, dialogmöten och intervjuer för att få med allas perspektiv i strategin.