LEADER ÖSTRA SKARABORG

Leader Östra Skaraborg har sedan 2007 jobbat med landsbygdsutveckling enligt leadermetoden i kommunerna Falköping, Habo, Hjo, Mullsjö, Skövde, Tibro och Tidaholm. Sedan dess har drygt 300 olika projekt genomförts i vårt område. Klicka här för att se de projekt som är aktuella nu.

Leader Östra Skaraborg arbete utgår ifrån en lokal utvecklingsstrategi som tas fram inför respektive programperiod. Klicka här för att läsa mer om nuvarande programperiod 2023-2027.

Leader Östra Skaraborg är finansierade av EU, staten och de sju kommunerna och jobbar med stödmedel från Landsbygdsfonden. 

Föreningens styrelse, även kallat LAG (Local action group) kan ni läsa om här.

VAD ÄR LEADER?

Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

40 Leaderområden i Sverige

För att säkerställa ett lokalt fokus drivs leadermetoden i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. För att bilda ett leaderområde krävs att lokala aktörer från ideell, privat och offentlig sektor går samman och arbetar fram en utvecklingsstrategi. Denna ska vara baserad på behov och förutsättningar för det specifika området. Strategin beskriver exempelvis vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och för att området ska bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

Den lokala utvecklingsstrategin ligger till grund för leaderområdets budget, en budget som beslutas av Jordbruksverket. Från leaderområdet kan boende och verksamma inom området söka pengar för att driva projekt. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att målen i utvecklingsstrategin kan nås. Varje leaderprojekt kan således ses som en pusselbit som tillsammans med alla andra projekt bidrar till att områdets mål och vision uppfylls.

Det finns 40 leaderområden i Sverige, och räknar du dem i hela EU så är det över 3 500. Alla leaderområden är egna föreningar och du kan se alla områden på www.leadersverige.se

Ideellt engagemang är viktigt

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas grunden för hållbara och attraktiva platser. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlig partner för att hjälpa till med finansieringen.

EU finansiering gör skillnad lokalt

Leaderstöd som fördelas till olika projekt kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), svenska staten, kommuner och ibland regioner. Under perioden 2023–2027 finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling genom leader.

Leadermetodens sju principer

 • Lokal strategi
  I vårt land ser våra landsbygders förutsättningar väldigt olika ut. Alla leaderområden har därför en egen, unik, strategi som är lokalt förankrad och framarbetad utifrån faktiska behov och utmaningar.

 • Underifrånperspektiv
  Allt arbete utifrån leadermetoden utgår från er som bor och verkar i området. Vi vet att det är ni som ser utmaningarna och har lösningarna. 

 • LAG
  Leaderföreningen är en så kallad lokal aktionsgrupp (LAG). Föreningens styrelse har i uppdrag att leda utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. Styrelsen är sammansatt av personer med bred kompetens och lokal förankring. Tillsammans företräder de samtliga tre sektorer – ideell, privat och offentlig.

 • Innovation
  Leader är en inkubator för idéer. Projekt som beviljas leaderstöd ska vara innovativa på något sätt, de får gärna vara nya och oprövade. Det kan exempelvis handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process.

 • Integrerade insatser
  Den lokala utvecklingsstrategin utgör ett ramverk för vilka insatser som kan beviljas under programperioden. Varje enskilt projekt blir en pusselbit som bidrar till strategins måluppfyllelse.

 • Nätverk
  Nätverk skapas inom projekt, men också mellan dem. Nätverk kan bidra till långsiktiga och hållbara resultat.

 • Samarbete
  Samarbete kan växla upp lokala projekt. Flernivåsamverkan och utbyten över gränser ger ofta en ny och spännande dimension till den egna verksamheten.