Projektets syfte var att renovera/bygga om befintlig lagerlokal till kyllager och packeriavdelning för grönsaker. Detta för att jämna ut arbetstoppar, sälja grönsakerna när det är god efterfrågan, förlänga leveransperioden av grönsaker och därmed få ett jämnare kassaflöde.

 

Projektet är genomfört med goda resultat. Se slutrapporten för mer information.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport