Syftet med projektet var att skapa möjligheter för företaget att ta emot besökande grupper sommartid. Projektet syftade också till att stärka företagets tekniker och miljöprofil.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport