Projekt från region jönköping

Under 2021 och 2022 drev vi ett projekt finansierat av Region Jönköping som syftade till öka synligheten och medvetandegraden kring Leader Östra Skaraborg. Detta skall uppnås genom annonsering, uppdaterad hemsida, ökad synlighet i sociala kanaler och andra informationsinsatser. En ökad kunskap, medvetenhet och synlighet hos näringslivet och civilsamhället skapar ökade möjligheter till lokala- och regionala utvecklingsprojekt finansierade av Leader.

Projektet hade som mål att öka medvetandet och kunskapen om samt synligheten för Leader Östra Skaraborg. På kort sikt resulterar det i en ökad mängd av inkomna projektidéer och ansökningar samt genomförande av större projekt men också för mindre checkar. Projektet, oavsett om de drivs av företag eller föreningar kommer också leda till ett ökad samarbete mellan offentliga-, privata- och ideella aktörer inom området och målgruppen. Även ökat samarbete mellan angränsande Leaderområden och andra aktörer med utvecklingsuppdrag kommer att vara en följd av projektet.

På längre sikt skapar också de genomförda projekten positiva effekter på både den lokala- och regionala utvecklingen. Detta görs genom att projekten exempelvis legat till grund för att arbetstillfällen skapats eller bevarats, att företagande och entreprenörskap utvecklas och stöttas, att föreningslivet stärks och utvecklas och inte minst att människor ges möjligheter att genomföra projekt med ett tydligt underifrånperspektiv.