Projektet har genomfört ett analytiskt arbete i korthet kring hur landsbygdsutvecklings ser ut på nationell nivå i Sverige samt hur våra kommuner i Östra Skaraborg organiserar sitt landsbygdsutvecklingsarbete. Detta har genomförts för att sedan kunna understödja kommunerna i deras arbete samt att arbeta vidare med landsbygdernas utveckling i Östra Skaraborg. Arbetet har genomförts genom workshops, intervjuer samt litteraturstudie.

Under projektets tid har två projektledare arbetat med workshops, intervjuer samt litteraturstudie för att ta fram ett underlag till den rapport som blivit resultatet av projektet. Projektledarna arbetade med workshops för att nå lokalbefolkningen i området och samlat in diverse perspektiv för landsbygdsutveckling. Även intervjuer har genomförts med kommunala landsbydsutvecklare i Östra Skaraborg samt även i andra kommuner runt om i Sverige för att se olika möjligheter för hur man från kommunalnivå kan arbeta med landsbygdsutveckling lokalt. Det framtagna materialet har stärkts upp ytterligare med lite utveckling och nulägesanalys av hur landsbygdsutveckling ser ut i Sverige baserat på aktuell forskning och andra rapporter från till exempel Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Sedan har allt insamlat material insamlats i en kortfattad rapport.

 

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport