Förstudien syftade till att ta fram en ansökan för ett samarbetsprojekt med inriktning mot natur- och outdoorturism mellan Leader Östra Skaraborg, Leader Nordvästra Skaraborg och Leader Närheten. Förstudien
skulle arbeta fram en projektplan med klara kopplingar till respektive områdes utvecklingsstrategi som respektive LAG i områdena kunde ta beslut om. Inom förstudien jobbade vi också med att förankra ett framtida samarbetsprojekt i respektive LAG och hos berörda aktörer och entreprenörer i respektive område.

Denna förstudie låg sedan till grund för projektet ”Natur- och Outdoorturism – framtidens besöksnäring på naturens villkor” som genomförs i LEader Östra Skaraborg, Leader Närheten och Leader Nordvästra Skaraborg mellan 2016-2020.

Projektägare

Insatsområde

Kontaktuppgifter

Beviljat stöd

Slutrapport