Vår strategi

Genom att stärka, inspirera och utveckla människor, föreningar och företag skapar Leader Östra Skaraborg attraktiva, levande och hållbara landsbygder.

VårA MÅL & INSATSOMRÅDEN

Det goda livet med hög livskvalitet 
Stärkt näringsliv och kreativt entreprenörskap
Levande platser och attraktiva landsbygder
Stärkt och utvecklat civilsamhälle

Näringslivutveckling & Entreprenörsskap

Detta insatsområde ska främja hållbar tillväxt, sysselsättning, innovation och entreprenörskap i hela området. Insatsområdet ska, i enlighet med målen och den bakomliggande behovsanalysen, rymma insatser som leda till ökad kompetens och kompetensutveckling och samtidigt ge möjligheter att stärka näringslivet inom alla sektorer.

Befintliga företag, nya företag och entreprenörer ska ges möjlighet att utveckla innovativa metoder, cirkulära affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

Målgrupp: Företag, företagare, entreprenörer, kommuner, branschorganisationer, föreningar.

Hållbar Besöksnäring & Attraktiv platsutveckling

Detta insatsområde ska utveckla besöksnäringen och de attraktiva platserna som finns i Leader Östra Skaraborgs område. Insatsområdet ska leda till kompetensutveckling och utvecklade samarbeten och nätverk för besöksnäringens aktörer.

Befintliga företag, nya företag och andra organisationer ska ges möjlighet till hållbar besöksnäringsutveckling och attraktiv platsutveckling.

Målgrupp: Företag, företagare, entreprenörer, kommuner, branschorganisationer, föreningar.

Smarta landsbygder & Bygdeutveckling

Detta insatsområde ska främja smarta landsbygder och bygdeutveckling. Insatsområdet ska på bästa sätt tillvarata de tillgångar som finns och människors förmåga att driva utvecklingen av sin bygd. Smarta landsbygder innebär att ta vara på de som utvecklar innovativa lösningar på lokala utmaningar.

Genom att använda bygdens/ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare med lokal kunskap och engagemang till en hållbar utveckling i området. Då service på landsbygden minskar och 25 digitalisering ökar så dyker nya idéer, samverkansformer, samarbeten och lösningar upp, vilket kan främjas genom detta insatsområde.

Målgrupp: Föreningar, företag, organisationer, kommuner. 

Engagerat & inkluderande föreningsliv

Detta insatsområde ska främja ett aktivt föreningsliv vilket på många sätt ger förutsättningar för lokal utveckling. Insatsområdet syftar till att främja och stötta föreningsutveckling, de lokala eldsjälarnas drivkraft och möjlighet till social innovation.

Då antalet aktiva personer i föreningar minskar finns behov av insatser som skapar möjligheter till aktiviteter och sociala mötesplatser.

Målgrupp: Föreningar, kommuner. 

Information om programperioden 2014-2022