Programperiod
2023-2027

foto: Therese Elgquist

37 283 278 kronor till landsbygdsutveckling i Östra Skaraborg för åren 2023 - 2027

Den 15 februari 2023 fick Leader Östra Skaraborg sitt startbesked som innebär startskottet för programperioden 2023-2027. Startbesked innebär att kan börja jobba med den nya strategin och den tilldelade budgeten.

Den tilldelade budgeten är 37 283 278 SEK för åren 2023-2027. Pengarna kommer ifrån EU, staten samt de sju kommunerna i Leader Östra Skaraborgs område och kommer att fördelas till projekt genom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Leader Östra Skaraborg är mycket nöjda med utfallet och med den tilldelade budgeten! Vi kommer att ha gott om medel att bevilja till bra och spännande lokala utvecklingsprojekt under många år framåt. 

  Har du frågor eller funderingar berörande strategin, kontakta Jesper på jesper.uvesten@leaderostraskaraborg.se

MÅL OCH INSATSOMRÅDEN I PROGRAMPERIODEN

Leader Östra Skaraborg har fyra utpekade mål att arbeta mot 2023–2027:

– Det goda livet med hög livskvalitet 

– Stärkt näringsliv och kreativt entreprenörskap 

– Levande platser och attraktiva landsbygder 

– Stärkt och utvecklat civilsamhälle

Leader Östra Skaraborgs mål betonar vikten av att stärka och främja lokal utveckling i sin helhet. Genom underifrånperspektivet ger strategin möjligheter att arbeta mot målen genom fyra insatsområden:

– Näringslivsutveckling och entreprenörskap 

– Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling 

– Smarta landsbygder och bygdeutveckling 

– Engagerat och inkluderande föreningsliv 

Strategin skapar möjligheter och utrymme för samverkan, nätverk och nytänkande. Strategin ger riktlinjer i föreningens styrelsearbete och fungerar som grund för LAG-styrelsens uppdrag att understödja lokal utveckling genom att bland annat besluta kring och prioritera projekt. 

VARFÖR En ny strategi?

I programperioden 2023 -2027 finns det i Sverige 40  Leaderområden som alla arbetar efter en lokal strategi. Dessa strategier ligger till grund för det lokal utvecklingsarbetet i resperktive område.  Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. 

Strategiprocessen

Arbetet med framtagande av strategin startade februari 2021 och pågick fram till 14 oktober 2022 då de sista delarna av strategin lämnades in.  Under processen har Leader Östra Skaraborg skickat ut enkäter, anordnat workshops, dialogmöten och intervjuer för att få med allas perspektiv i strategin.