Leader – en metod för att utveckla landsbygden

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar. I varje leaderområde tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer överens om vad man ska prioritera för insatser under programperioden. 

Leadermetoden bygger på samarbete mellan olika sektorer och aktörer i ett område, utifrån lokala initiativ och förutsättningar.

Det innebär att du som bor och verkar i ett leaderområde kan vara med och påverka utvecklingen.

Du bor antagligen i ett leaderområde?

Stora delar av Sverige kommer att täckas av leaderområden. I varje område finns ett bemannat leaderkontor där kan du få hjälp med processen från idé till projekt.

Leader Östra Skaraborgs lokala utvecklingsstrategi är en av de 44 i Sverige som har prioriterats av Jordbruksverket för programperioden 2014-2022. Detta innebär att Leader Östra Skaraborg jobbar med lokal utveckling inom de sju kommunerna Falköping, Habo, Hjo, Mullsjö, Skövde, Tibro och Tidaholm fram till minst 2022.

Du hittar namn på andra leaderområdenområden samt hur du kontaktar respektive område här.

De här stöden kan du söka inom Leader

Det finns tre olika typer av projekt  för organisationer, föreningar, företag och myndigheter:

  • Projektstöd – projekt som gynnar en bredare allmänhet.
  • Projektstöd till företag – projekt som gynnar ett eller fåtal företag
  • Paraplyprojekt – projekt där man delar ut mindre checkar.

Privatpersoner kan inte söka stöden.

Vem fattar beslut om stöd?

I leaderområdet finns en styrelse för verksamheten som kallas LAG. Det är LAG som utifrån utvecklingsstrategin för området bestämmer vilka projekt som prioriteras och tilldelas pengar. Jordbruksverket fastställer LAG:s beslut.

Den lokala utvecklingsstrategin för Leader Östra Skaraborg har fem primära insatsområden:

– Näringslivsutveckling
– Besöksnäringsutveckling
– Invandring som resurs
– Ett samhälle för alla
– Hållbara energisystem

Dessa insatsområden syftar till att möta de övergripande målen som är:
– Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare
– Kompetensutveckling för att möta framtidens krav
– Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare

Hela utvecklingsstrategin finns här nedan

Bild av framsida

Klicka här för att komma till informationssidan.

Mer information på www.jordbruksverket.se/lokaltleddutveckling