Leader östra skaraborg beviljar projekt inom följande instasområden

Näringslivsutveckling och entreprenörskap

Detta insatsområde ska främja hållbar tillväxt, sysselsättning, innovation och entreprenörskap i hela området.

Insatsområdet ska rymma insatser som leder till ökad kompetens och kompetensutveckling och samtidigt ge möjligheter att stärka näringslivet inom alla sektorer.

Befintliga företag, nya företag och entreprenörer ska ges möjlighet att utveckla innovativa metoder, cirkulära affärsmodeller, produkter, tjänster och processer.

 

Målgrupp: Företag, företagare, entreprenörer, kommuner, branschorganisationer, föreningar.

Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling

Detta insatsområde ska utveckla besöksnäringen och de attraktiva platserna som finns i Leader Östra Skaraborgs område.

Insatsområdet ska leda till kompetensutveckling och utvecklade samarbeten och nätverk för besöksnäringens aktörer. Befintliga företag, nya företag och andra organisationer ska ges möjlighet till hållbar besöksnäringsutveckling och attraktiv platsutveckling.

 

Målgrupp: Företag, företagare, entreprenörer, kommuner, branschorganisationer, föreningar.

 

Smarta landsbygder och bygdeutveckling

Detta insatsområde ska främja smarta landsbygder och bygdeutveckling. Insatsområdet ska på bästa sätt tillvarata de tillgångar som finns och människors förmåga att driva utvecklingen av sin bygd.

Smarta landsbygder innebär att ta vara på de som utvecklar innovativa lösningar på lokala utmaningar. Genom att använda bygdens/ortens unika styrkor och möjligheter bidrar aktiva invånare med lokal kunskap och engagemang till en hållbar utveckling i området.

Då service på landsbygden minskar och digitalisering ökar så dyker nya idéer, samverkansformer, samarbeten och lösningar upp, vilket kan främjas genom detta  insatsområde.

 

Målgrupp: Föreningar, företag, organisationer, kommuner.

Engagerat och inkluderande föreningsliv

Detta insatsområde ska främja ett aktivt föreningsliv vilket på många sätt ger förutsättningar för lokal utveckling.

Insatsområdet syftar till att främja och stötta föreningsutveckling, de lokala eldsjälarnas drivkraft och möjlighet till social innovation.

Då antalet aktiva personer i föreningar minskar finns behov av insatser som skapar möjligheter till aktiviteter och sociala mötesplatser.

 

Målgrupp: Föreningar, kommuner.
Urvalskriterier

Alla ansökningar bedöms utifrån ett antal fastslagna urvalskriterier. Dessa kriterier använder Leader Östra Skaraborgs styrelse när man fattar beslut om projekt. Att använda fastslagna kriterier med tillhötande viktning och poäng skapar en trygghet för sökande och borgar för en likvärdig och rättvis bedömning av projekt. 

Vi rekommenderar att man läser igenom urvalskriterierna innan och under tiden då man ansöker om sitt projekt.

INDIKATORER och målvärden

Genom strategiprocessen för programperioden 2023-2027 har ett antal indikatorer valts för att mäta och följa upp mål och resultat.

De valda indikatorerna är primärt kvantitativa då erfarenheten av detta mätinstrument är god och att mätningarna kan göras genom effektmätning.