ÄR DIN FÖRENING, DITT FÖRETAG ELLER DIN KOMMUN SUGEN PÅ ATT SÖKA OCH DRIVA PROJEKT? TVEKA DÅ INTE PÅ ATT KONTAKTA OSS.

Nedan följer kortfattad information om hur man skall göra för att lämna in ansökan. Under Blanketter och mallar finns det också stödjande dokument till ansökningsprocessen. Vi anser att det första man bör göra är att ladda ner vår checklista för att säkerställa att idén ryms inom Leader och i Leader Östra Skaraborgs utvecklingsstrategi.

Kontakta dock alltid Leaderkontoret innan du påbörjar din ansökan.

Vem kan söka stöd?

Organisationer, föreningar, företag och myndigheter som bidrar till att främja utvecklingen i Östra Skaraborg kan söka stöd.

Privatpersoner kan inte söka stöd.

När kan stöd sökas?

Styrelsen för Leader Östra Skaraborg har möten inbokade löpande under året där beslut om projekt tas. Kontakta oss på kansliet för vilka datum som gäller.

Kontakta oss också för att diskutera din idé och för att påbörja en projektansökan.

Vad kan man få stöd för?

Det går att få stöd för projekt som bidrar till utveckling i leaderområdet Östra Skaraborg enligt den utvecklingsstrategi som vi har. De som söker måste också bidra med ideell tid, eget arbete eller privata pengar. Stöd kan ges för:

-projekt som är till nytta för många människor i området
-projekt som ger förutsättningar för företagsutveckling, boendemiljö, kunskap, service eller landsbygdens attraktivitet
-projekt som är till nytta för enskilda företag eller till samarbetande företag.

Man kan få stöd för exempelvis personalkostnader, investeringar och övriga utgifter såsom köpta tjänster, milersättning och förtäring.

Observera att stöd inte går att få stöd för löpande ordinarie verksamhet.

Leaderområdet Östra Skaraborg arbetar med projekt utifrån tre övergripande mål:

-Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare
-Kompetensutveckling för att möta framtidens krav
-Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare

Projekt prioriteras sedan inom följande fyra insatsområden:

Näringslivsutveckling – främja entreprenörskap, skapa innovationer, hitta nytänkande projekt och insatser som utvecklar nya men också stärker befintliga företag.

Besöksnäringsutveckling – är en mer specifik inriktning av näringslivet och syftar till att skapa reseanledningar till området. Nytänkande lösningar och samarbeten kan locka nationella, men också internationella besökare.

Ett samhälle för alla – för att människor ska stanna kvar, trivas, leva och bo på en plats krävs insatser som hänger ihop med både ett gott näringsliv, skola och utbildning och naturligtvis en bred samhällsservice. Främjandet av insatser för föreningsliv, evenemang och aktiviteter är prioriterade.

Hållbart energisystem – nytänkande specifika och konkreta projekt med inriktning på miljö och energifrågor är prioriterade..

Hur söker ni stöd?

Börja alltid med att kontakta oss på leaderkontoret. Projektansökan görs sedan genom e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida. Ansökningen är uppdelad i två steg varav det första steget är en kort sammanfattning av projektidén. Inför steg två i ansökningen kommer Leader Östra Skaraborg att skicka ut instruktioner till dig som är sökande gällande vad som skall fyllas i och vad som skall bifogas till ansökan innan den kommer att anses som komplett.

För mer information och vägledning i detta kontakta vårt kansli.  Kontaktuppgifter hittar du här.

Klicka här för att komma till jordbruksverkets hemsida